REPÚBLICA

Sobre la República Catalana Independent

La primera cosa que s’ha de dir sobre aquest objectiu de la República Catalana Independent és que avui hi ha condicions (de capacitat econòmica i de consciència política) per a avançar cap a la definició de la República que volem i necessitem.

És, doncs, important i necessari que s’abordi aquesta qüestió.

En primer lloc, convé fer algunes consideracions prèvies sobre l’objectiu i el concepte de la República.

La qüestió de la República en el marc del sistema parlamentari monàrquic espanyol ha estat un tabú, fins al punt que hi ha ben pocs polítics i opinadors que gosin posar en qüestió el sistema monàrquic que és presentat com el règim democràtic per excel·lència. I tanmateix tenim raons per a afirmar que tothom que sigui sincerament democràtic ha de ser republicà.

La història política de la humanitat ho descriu d’una manera molt clara. La història de la República és la història de la recerca incansable de la llibertat política. Des dels seus orígens clàssics i del Renaixement s’ha posat de manifest un mateix projecte segons el qual els ciutadans no havien d’estar sotmesos a cap poder arbitrari i tirànic; tots els ciutadans havien de ser lliures per igual; ningú no podia dominar ningú altre; ningú no podia ser posat al marge de la llei. La República és la condició necessària de la política i la condició imprescindible per a l’exercici efectiu de la democràcia.

Què vol dir ser republicà avui dia? En primer lloc, no vol dir únicament oposar-se a la monarquia. El republicanisme és la defensa de l’autodeterminació ciutadana. Totes les forces socials discriminatòries, totes les explotacions econòmiques, els abusos patriarcals i les opressions neocolonialistes o imperialistes són expressions de despotisme, d’absència de llibertat. Lluitar-hi en contra és treballar per i per a la República.

A l’Estat espanyol, des de 1812 a Cadis, s’ha anat imposant una visió «liberal» en la construcció d’un Estat –que no és pas casual que el PP reivindiqui i se’n senti tan hereu- que feia compatible la figura del Rei, del cap d’Estat quasi-immune, amb el desenvolupament de dissenys constitucionals que emparessin els interessos lucratius de les classes poderoses. Per al liberal, la política és l’enemiga de la llibertat. Per al republicà, en canvi, veu en l’acció ciutadana i la seva participació efectiva la promesa de la llibertat i la fi de la llei del més fort que defensen els liberals sense excepció.

Per a la República el ciutadà només ho pot ser el «lliure», aquell que no està dominat per ningú més, que és sui iuris; és a dir, que pròpiament només «serveix» la República. (per dir-ho amb les paraules de Kant)

La República és l’instrument de construcció nacional per excel·lència perquè es basa en el dret de decidir lliurement, sense imposicions de cap mena, per part de tota la ciutadania, i fent net, respecte al fal·laç «dret de conquesta» de l’espanyolisme atàvic i del centralisme autoritari francès. La República, cal dir-ho sense embuts, és la porta a un sistema polític socialment just, democràtic i participatiu.

Contra la destrucció de la nació catalana que pretén l’espanyolisme –que considera que de nació amb drets només n’hi ha una, que és l’espanyola, i s’escuda darrere una vella constitució monàrquica apuntalada per la violència– nosaltres defensem el nostre dret legítim a existir públicament i políticament, el dret a construir col·lectivament i lliurement la nostra nova Res Publica.

Què podem dir sobre la nova República Catalana Independent que hem de construir?

De fet, ho haurem de dir, totes i tots, en el procés constituent que haurem de desenvolupar. Però podem avançar, ara, algunes idees generals.

Proposta de “Bases Constitucionals i Drets Fonamentals” de
la República Catalana Independent

La República Catalana Independent vol dir:

1- D’ENTRADA, LA GARANTIA DELS DRETS BÀSICS DELS CIUTADANS

– Són drets de tots els ciutadans de la República Catalana l’accés al treball d’acord amb les capacitats, l’accés al patrimoni nacional i als serveis col•lectius d’acord amb les necessitats, així com la capacitat de decidir el govern i l’organització del país.

– Són plenament garantits per la República els drets individuals de la persona (integritat física, inviolabilitat del domicili, llibertat d’expressió, opinió, creença, manifestació i organització …).

– La República Catalana garanteix una política econòmica de plena ocupació, orientada a la defensa dels llocs de treball i a una legislació favorable als convenis col•lectius i als augments salarials en proporció amb el cost de la vida.

– La República Catalana fomentarà el crèdit perquè aquest pugui atendre les necessitats financeres dels sectors més descapitalitzats no sotmesos al treball assalariat. Pagesia i petita empresa seran objecte d’especial atenció per a la seva subsistència. Foment del cooperativisme social i d’una Banca Pública al servei de la societat.

– La República Catalana tindrà cura d’una especial protecció al desenvolupament del camp català, fent que sigui una realitat poder viure de la terra.

– Tots els ciutadans de la República Catalana tenen garantit el seu dret a una casa i a uns serveis col•lectius públics, d’acord amb les seves necessitats als diferents barris, pobles i comarques.

– La República Catalana garanteix una legislació laboral de defensa de les condicions de treball de tots els treballadors.

– Defensa d’un sistema sanitari públic i gratuït de previsió sota control permanent de la població.

– Defensa d’un sistema educatiu públic, català i de qualitat per a tothom, d’acord amb els interessos de coneixement i de transformació de la realitat de les classes populars.

– La República Catalana assumeix la lluita contra la situació de discriminació i opressió en què es troba la dona en la nostra societat en tots els àmbits de la vida.

– La República Catalana protegirà la joventut en la vida social i laboral, dotant barris i pobles dels adequats centres juvenils autogestionats i impulsant polítiques que afavoreixin la lliure associació juvenil.

– La República Catalana dedicarà especial atenció als drets de la gent gran a gaudir d’una vida digna en tots els àmbits. Això suposarà que l’estat garantirà un sistema de pensions d’acord amb les necessitats de tothom i l’atenció adequada a les situacions de dependència.

– La República Catalana defensarà, doncs, la igualtat davant la llei i la igualtat d’oportunitats amb independència del sexe i de l’origen social i cultural de cadascú. I garantirà l’accés al coneixement, com a instrument de compromís personal amb l’avanç col·lectiu.

– La República Catalana derogarà totes les lleis i legislacions repressives vigents en el moment de l’accés a la seva independència, derivades de la seva submissió a l’Estat espanyol (lleis de partits etc.).

– La República Catalana prohibirà la pena de mort i eradicarà la tortura.

– La República Catalana, d’acord amb els valors republicans, democràtics i laics que la inspiraran, vetllarà pel respecte a la llibertat de creences socials, polítiques i religioses.

– La República Catalana vetllarà pels drets de la població immigrada, dotant-la dels recursos socials i culturals necessaris per a la incorporació a la societat amb plenitud de drets i deures.

2- TAMBÉ VOL DIR, LA DEFENSA DELS RECURSOS, TERRITORI I PATRIMONI NACIONALS

La República Catalana legislarà contra la indústria degradant. Així vetllarà especialment contra tota instal·lació o explotació que pugui perjudicar les condicions de vida, degradar l’entorn o destruir la natura.

3- LA RCI PROMOURÀ LA PARTICIPACIÓ POPULAR

 • La República Catalana Independent desenvoluparà la participació democràtica als diferents nivells. Desenvolupant òrgans de consulta i d’intervenció, des de l’estructura municipal a la nacional. Així com també una llei electoral que garanteixi un màxima transparència en la participació pública, el funcionament i finançament dels partits polítics.
 • La República Catalana Independent vetllarà i promourà la transparència i el control en la gestió de les finances públiques. La República Catalana tindrà especial cura en la finalitat última de servei públic de les seves institucions i no admetrà cap tipus d’abusos, privilegis o aprofitament d’aquestes institucions pel lucre personal o el frau. Es perseguirà la corrupció exemplarment.
 • Són drets de tots els ciutadans de la República Catalana l’accés al treball d’acord amb les capacitats, l’accés al patrimoni nacional i als serveis col•lectius d’acord amb les necessitats, així com la capacitat de decidir el govern i l’organització del país.
 • Són plenament garantits per la República els drets individuals de la persona (integritat física, inviolabilitat del domicili, llibertat d’expressió, opinió, creença, manifestació i organització …).
 • La República Catalana garanteix una política econòmica de plena ocupació, orientada a la defensa dels llocs de treball i a una legislació favorable als convenis col•lectius i als augments salarials en proporció amb el cost de la vida.
 • La República Catalana fomentarà el crèdit perquè aquest pugui atendre les necessitats financeres dels sectors més descapitalitzats no sotmesos al treball assalariat. Pagesia i petita empresa seran objecte d’especial atenció per a la seva subsistència. Foment del cooperativisme social i d’una Banca Pública al servei de la societat.
 • La República Catalana tindrà cura d’una especial protecció al desenvolupament del camp català, fent que sigui una realitat poder viure de la terra.
 • Tots els ciutadans de la República Catalana tenen garantit el seu dret a una casa i a uns serveis col•lectius públics, d’acord amb les seves necessitats als diferents barris, pobles i comarques.
 • La República Catalana garanteix una legislació laboral de defensa de les condicions de treball de tots els treballadors.
 • Defensa d’un sistema sanitari públic i gratuït de previsió sota control permanent de la població.
 • Defensa d’un sistema educatiu públic, català i de qualitat per a tothom, d’acord amb els interessos de coneixement i de transformació de la realitat de les classes populars.
 • La República Catalana assumeix la lluita contra la situació de discriminació i opressió en què es troba la dona en la nostra societat en tots els àmbits de la vida.
 • La República Catalana protegirà la joventut en la vida social i laboral, dotant barris i pobles dels adequats centres juvenils autogestionats i impulsant polítiques que afavoreixin la lliure associació juvenil.
 • La República Catalana dedicarà especial atenció als drets de la gent gran a gaudir d’una vida digna en tots els àmbits. Això suposarà que l’estat garantirà un sistema de pensions d’acord amb les necessitats de tothom i l’atenció adequada a les situacions de dependència.
 • La República Catalana defensarà, doncs, la igualtat davant la llei i la igualtat d’oportunitats amb independència del sexe i de l’origen social i cultural de cadascú. I garantirà l’accés al coneixement, com a instrument de compromís personal amb l’avanç col·lectiu.
 • La República Catalana derogarà totes les lleis i legislacions repressives vigents en el moment de l’accés a la seva independència, derivades de la seva submissió a l’Estat espanyol (lleis de partits etc.).
 • La República Catalana prohibirà la pena de mort i eradicarà la tortura.
 • La República Catalana, d’acord amb els valors republicans, democràtics i laics que la inspiraran, vetllarà pel respecte a la llibertat de creences socials, polítiques i religioses.
 • La República Catalana vetllarà pels drets de la població immigrada, dotant-la dels recursos socials i culturals necessaris per a la incorporació a la societat amb plenitud de drets i deures.

4- LA RCI DEFENSARÀ I PROMOURÀ LA LLENGUA CATALANA

La República Catalana Independent proclama la llengua catalana com a llengua nacional i en garanteix la seva funció social com a llengua general de relació social. Garanteix també l’ús social hegemònic de les altres llengües territorials i pròpies (com la llengua occitana aranesa a l’Aran) al seu territori. I vetlla per l’ús harmònic de les diferents llengües presents al territori que han de ser considerades un patrimoni de la República catalana com a mitjans d’expressió de part de la població i de relació intercultural i internacional.

5- LA RCI DEFENSARÀ ELS PAÏSOS CATALANS COM A MARC NACIONAL

 • La nostra nació són els Països Catalans. Defensa de la seva unitat i necessitat d’estendre el procés independentista, en el nivell adequat a cada situació, arreu de la nació completa.
 • Assumpció per part de la República Catalana del caràcter nacional dels Països Catalans amb la possibilitat d’integrar els diversos territoris històrics en el futur (amb la previsió d’una estructura interna de tipus federal si així es decideix), i la promoció i l’establiment de vincles estables (culturals, socials, econòmics, espai comunicatiu …) des del mateix instant del naixement del nou estat. Concessió de la nacionalitat catalana a qualsevol connacional del País Valencià, les Illes, Catalunya Nord i Franja de Ponent que així ho sol•liciti.

6- LA RCI DEFENSA DE LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL I SUPRIMIRÀ ELS INSTRUMENTS DE COACCIÓ DE L’ANTIC ESTAT

 • Transports i Comunicacions. El tractament de la mobilitat i les comunicacions terrestres, marítimes, aèries, les telecomunicacions. Fins i tot la concreció d’un espai comunicatiu propi com a eines estratègiques per a l’economia, la indústria, la seguretat nacionals i com a instruments imprescindibles per a la construcció del nou estat .
 • Desmantellament de l’aparell repressiu i administratiu de l’Estat

7- ACCIÓ EXTERIOR DE LA RCI

La República Catalana Independent fomentarà un marc de relacions euromediterrànies i internacionals dels pobles lliures. La República Catalana es comprometrà a potenciar la cultura de la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

———————————-

Es tracta tan sols d’unes idees generals que poden expressar els interessos i les necessitats del poble català, uns objectius que poden ser realitat amb la conquesta de la independència.

La construcció de la República Catalana Independent és una oportunitat per a construir una nova societat, un país nou, lliure dels ròssecs del passat.

Pensar com volem la República Catalana ens donarà la força necessària per a defensar-la en uns moments que poden ser difícils. Farem, així, realitat l’anhel del poeta Joaquim Horta que ha inspirat el nostre Col·lectiu.…

… “escriurem, amb nous mots, noves lleis, història i vida”.

Des d’aquí fem una crida a difondre el debat sobre el país que volem.

Treballem ja des d’ara per la República Catalana Independent !

Moltes gràcies!

Comissió República Catalana independent – desembre de 2013